Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych uzyskanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.    Definicje

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.marketingsappers.pl;

Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis internetowy www.marketingsappers.pl.

2.    Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest: Marketing Sapers sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec nr 81B, lok. A-51, 00-382 Warszawa, NIP: 7252186812, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000667558.

3.    Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
a. udostępniania Użytkownikom treści dostępnych w Serwisie,

b. zapewnienia bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania Serwisu;
c. rozpatrywania pytań/zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego;

d. przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4.    Udostępnianie danych

Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkowników Serwisu zewnętrznym podmiotom wtedy, gdy jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu, np. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, operatorom pocztowym, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.

Administrator może ujawnić wybrane informacje dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. Policji).

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Administrator będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

5.   Przetwarzanie i przechowywanie danych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z:

 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
 2. ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000);
 3. Polityką prywatności oraz wewnętrznymi procedurami ochrony danych funkcjonującymi u Administratora. 

Administrator nie podejmuje działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne.

Administrator zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 6.    Prawa przysługujące Użytkownikom

Każdemu Użytkownikowi w stosunku do jego danych osobowych przysługuje szereg praw:

a.   prawo uzyskania informacji odnośnie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, w tym kopię tych danych;

b.   prawo żądania sprostowania danych osobowych;

c.   prawo do usunięcia danych, w określonych prawem przypadkach;

d.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania, w określonych prawem przypadkach;

e. prawo do przenoszenia danych osobowych mieszczącego się w zakresie możliwości przenoszenia danych;

f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z wyżej wskazanych praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@marketingsappers.pl.

 7.    Proces rekrutacji

W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator wymaga przekazywania danych osobowych (np. w CV) jedynie w niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zakresie.
W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza wymagany zakres, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych.

W procesie rekrutacyjnym Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów w następujących celach i na wymienionych poniżej podstawach:

 1. W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
 2. W przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych nie wymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. W celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
 5. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konsekwencją niepodania niezbędnych danych jest brak możliwości rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane kandydatów są trwale usuwane, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych rekrutacjach. W takim przypadku dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane podmiotom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy o świadczenie usług wspierających rekrutację (np. rachunkowych, prawnych).

8. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego w serwisach internetowych Administratora.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą  i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Osoba, której dane dotyczą może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9. Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możliwe jest uproszczenie poruszania się po tej stronie. Służą również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane te powszechnie wykorzystuje się w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu internetowego,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika,
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach Serwisu stosowane są pliki, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania strony internetowej. Nie zawierają one żadnych danych osobowych, a więc nie są stosowane żadne pliki cookies, które umożliwiałyby zidentyfikowanie konkretnej osoby.

Podmiotem wysyłającym pliki cookies za pośrednictwem strony internetowej do urządzenia Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do tych plików dostęp jest Administrator.

Korzystając z niniejszego Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu w celach określonych w niniejszej Polityce.

Użytkownik Serwisu może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies jeżeli nie zgadza się na ich używanie. W tym celu należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

10. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia aktualne wymogi wynikające z przepisów prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.